Ius mentis Homepage | Categorieën | Lijst A-Z | Willekeurig artikel | Herpubliceren? | Over deze site | Blog | Contact
 

Auteursrecht en privacy

Op het eerste gezicht lijken auteursrecht (copyright) en privacy weinig met elkaar te maken hebben. Een auteur heeft het recht om kopiëren en publiceren van zijn werk te verbieden. Daarnaast hebben mensen recht op privacy, ook bij wat ze doen op Internet. Maar op het moment dat wat iemand doet inbreuk maakt op auteursrecht, ontstaat er een conflict met diens recht op privacy.

Zo'n conflict kan op verschillende manieren optreden. De provider kan worden gevraagd de NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats) van een klant te verstrekken als een rechthebbende die klant een proces wegens inbreuk op auteursrechten wil aandoen. Een rechthebbende kan ook zelf op zoek gaan naar zulke gegevens, bijvoorbeeld door file sharing netwerken in de gaten te houden.

Inhoudsopgave

Privacy en persoonsgegevens

Wie een beetje oplet, kan goed lange tijd anoniem blijven op Internet. Er is in principe geen manier om iemands echte naam te achterhalen zonder medewerking van die persoon zelf - of van diens provider. Wie zijn e-mail programma voorziet van een Hotmail-adres met valse naam, geen website over zichzelf opzet en niet onder eigen naam aan Wikipedia meewerkt, is alleen herkenbaar als een uniek nummer: het IP-adres.

Het IP-adres wordt door de provider toegekend aan de klant. Alleen de provider weet welk IP-adres bij welke klant hoort. De provider is verplicht dit bij te houden en deze gegevens te bewaren voor de opsporing van strafbare feiten. Het zomaar verstrekken van deze gegevens aan derden is een schending van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De provider moet in zijn algemene voorwaarden melden welke gegevens hij aan wie verstrekt, bijvoorbeeld aan adverteerders.

Verstrekken bij inbreuk auteursrecht

Een auteursrechthebbende die op wil treden tegen inbreuk, moet weten wie de inbreukmaker is. In de meeste gevallen zal hij echter niet verder komen dan de website of het IP-adres van de computer van die inbreukmaker. Om diens NAW-gegevens te krijgen, moet de Internet-provider worden ingeschakeld.

Vierstappentoets Lycos vs. Pessers

Een provider is niet verplicht om NAW-gegevens van klanten te verstrekken als een rechthebbende daarom vraagt. In 2005 besliste de Hoge Raad in de zaak Lycos vs. Pessers dat de provider een vierstappentoets moet doen:

  1. de mogelijkheid dat de informatie, op zichzelf beschouwd, jegens de derde onrechtmatig en schadelijk is, is voldoende aannemelijk;
  2. de derde heeft een reëel belang bij de verkrijging van de NAW-gegevens;
  3. aannemelijk is dat er in het concrete geval geen minder ingrijpende mogelijkheid bestaat om de NAW-gegevens te achterhalen;
  4. afweging van de betrokken belangen van de derde, de serviceprovider en de websitehouder (voor zover kenbaar) brengt mee dat het belang van de derde behoort te prevaleren.

BREIN vs. Chello

In augustus 2006 vonniste de rechter in kort geding dat Internetprovider Chello NAW-gegevens van een klant moest afgeven die films via Bittorrent aanbood. De rechter ging niet expliciet in op de hierboven genoemde vierstappentoets. Wel redeneerde hij ongeveer hetzelfde:

Een service provider kan onder omstandigheden gehouden zijn om de gevraagde gegevens te verstrekken aan (een belangenbehartiger van de) rechthebbenden. Ten eerste moet daarvoor voldoende aannemelijk zijn dat sprake is van inbreukmakend (onrechtmatig) handelen van de desbetreffende abonnees en ten tweede dient buiten redelijke twijfel te zijn dat degene(n) van wie de identificerende gegevens ter beschikking worden gesteld ook daadwerkelijk degenen zijn die zich aan dit handelen schuldig zouden hebben gemaakt. In dat geval kan het zo zijn dat de privacybelangen van de betrokkenen bij het geheim houden van hun gegevens moeten wijken voor het belang van de rechthebbenden om tegen het onrechtmatig handelen op te treden.

Gerelateerde artikelen

Gespecialiseerd advies nodig?

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen, of zit u met een juridisch probleem waar u advies over wilt? Neem dan contact op met ICT-jurist Arnoud Engelfriet, auteur van dit artikel.

© Arnoud Engelfriet. Dit werk mag vrij worden verspreid en gepubliceerd zoals bepaald in de licentievoorwaarden.

Laatste wijziging:
6 november 2018