Ius mentis Homepage | Categorieën | Lijst A-Z | Willekeurig artikel | Herpubliceren? | Over deze site | Blog | Contact
 

Spoedcursus octrooien: Wie kan octrooi krijgen

In het algemeen is de persoon die een uitvinding doet, gerechtigd daar octrooi op aan te vragen (aangenomen dat de uitvinding zelf octrooieerbaar is, natuurlijk). Er zijn echter diverse bijzondere omstandigheden. Zo is bijvoorbeeld soms het bedrijf waar deze persoon werkt, gerechtigd het octrooi aan te vragen. Of misschien heeft de uitvinder wel een contract getekend waarin hij zijn rechten afstaat aan iemand anders.

In de meeste landen krijgt de persoon die het eerste octrooi aanvraagt, het octrooi. De VS heeft een "first-to-invent" systeem, waarbij de eerste uitvinder het octrooi krijgt, zelfs als hij pas later octrooi aanvraagt. In de praktijk blijkt het erg moeilijk om te bewijzen dat iemand de uitvinding eerder gedaan heeft.

Inhoudsopgave

De uitvinder of het bedrijf waar deze in dienst is

Wanneer iemand een uitvinding doet, en hij doet deze uitvinding in zijn functie als werknemer van een bedrijf, dan is over het algemeen het bedrijf gerechtigd om voor de uitvinding octrooi aan te vragen. Een uitzondering is de Verenigde Staten, waar alleen natuurlijke personen octrooi mogen aanvragen. In de VS heeft een werknemer dan ook meestal een clausule in zijn arbeidscontract waarin staat dat hij al zijn octrooirechten overdraagt aan zijn werkgever. De indiening gebeurt dan wel op naam van de werknemer, maar alle rechten worden zo snel mogelijk overgedragen naar zijn werkgever.

De meeste landen vereisen dat de activiteiten van de werknemer gerelateerd moeten zijn aan de gedane uitvinding. Als de conciļæ½rge een nieuw medicijn uitvindt, dan zal het bedrijf waar hij werkt de octrooirechten daarop niet kunnen opeisen. Echter, als een researcher in een medisch bedrijf hetzelfde nieuw medicijn uitvindt, dan liggen de rechten wel bij het bedrijf.

Vaak is het voor een bedrijf verplicht om een werknemer in zo'n geval adequaat te compenseren, tenzij zijn salaris al voldoende compensatie vormt.

In Duitsland heeft de medewerker het recht om zelf octrooi aan te vragen op zijn uitvinding, als zijn werkgever hiervoor geen interesse heeft.

De eerste uitvinder of de eerste indiener

De meeste landen hanteren het zogeheten "first to file" (eerst ingediend) principe wanneer twee mensen een aanvraag indienen voor dezelfde uitvinding. Dit wil zeggen dat de persoon die de aanvraag het eerst indient in aanmerking komt voor octrooi, ook al heeft hij het feitelijk later uitgevonden dan een ander. In de Verenigde Staten hanteert men het "first to invent" (eerst uitgevonden) principe. De eerste uitvinder is dan theoretisch in staat om de eerdere aanvraag, gedaan door de latere uitvinder, opzij te schuiven. In de praktijk blijkt het vaak bijzonder lastig om aan te tonen dat iemand de uitvinding eerder of later heeft gedaan dan iemand anders. In vrijwel alle gevallen wint dan ook degene die de aanvraag het eerst heeft ingediend.

Alle delen van deze spoedcursus

Gerelateerde artikelen

Gespecialiseerd advies nodig?

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen, of zit u met een juridisch probleem waar u advies over wilt? Neem dan contact op met ICT-jurist Arnoud Engelfriet, auteur van dit artikel.

© Arnoud Engelfriet. Dit werk mag vrij worden verspreid en gepubliceerd zoals bepaald in de licentievoorwaarden.

Laatste wijziging:
6 november 2018